JÓLÉTI ÁLLAM

A kutatás rövid neve

JÓLÉTI ÁLLAM

A kutatás teljes neve

A generációk és a jóléti állam körüli politikai viták

A kutatás rövid leírása

A kutatás a generációs metszetben jelentkező (potenciális) politikai konfliktusok egyik kitüntetett tárgya, a jóléti állam működése körüli vitákat vizsgálja. A jóléti szakpolitikai elemeken túlmenően a jóléti rendszerek elosztási mechanizmusainak generációs metszetei körül zajló politikai vitákra koncentrál. Erre vonatkozóan mind elméleti, mind empirikus adatelemzéseken alapuló munkát végez.

A kutatás időtartama

2012-től folyamatos

A kutatás jellege

A társadalmi öregedés politikatudománya. Politikai konfliktusok generációs metszetben címmel az MTA TK PTI Politikai Viselkedés Osztályán folyó program egyik kutatása

Projektvezető

Bartha Attila, Tóth András

Kutatásvezető

Kiss Balázs

Kapcsolat

bartha.attila@tk.mta.hu, toth.andras@tk.mta.hu

Leírás

A kutatás A társadalmi öregedés politikatudománya. Politikai konfliktusok generációs metszetben címmel az MTA TK PTI Politikai Viselkedés Osztályán folyó kutatási program keretében valósul meg. Két terület, a jóléti állami újraelosztás szakpolitikai mechanizmusai, illetve a politikai aktorok ezzel kapcsolatos viselkedésének összefüggését vizsgálja generációs metszetben.
Elméleti célkitűzés a két terület kapcsolódására vonatkozó generációs sajátosságok fogalmi meghatározása és leírása. Koncepcionálisan lényeges, hogy a szakpolitikai döntések részben a generációs dimenziókat érintő újraelosztás mögött feltáruló általános társadalmi jövőképek hatására formálódnak, azaz a szakpolitikai döntések nem izolálhatók a politikai aktorok által felrajzolt értelmezési keretektől. Empirikusan az egyik központi kérdés, hogy a szakpolitikailag koherensnek tűnő makropénzügyi indíttatású viszonyulás (a „koraszülött jóléti állam” lebontása, átalakítása) mellett milyen más többé-kevésbé koherens értelmezési keretek formálódnak a jóléti újraelosztás generációkat érintő metszeteiben, és ezek milyen általánosabb társadalompolitikai gondolatvilágokhoz, politikai szervezeti csatornákhoz illeszkednek.
A kutatás az elméletileg kimunkált kérdéseket és az ezek alapján felállított hipotéziseket empirikusan vizsgálja a rendelkezésre álló jóléti statisztikai adatok és esetlegesen kapcsolódó politikai véleménykutatások adatain. A 2012-es év végéig terjedő időhorizonton szerepel valamely jóléti alrendszer (a legnagyobb eséllyel a nyugdíjrendszer) működése körüli viták kísérleti tartalomelemzése is. A távolabbi tervek egyike saját adatfelvétel megvalósítására vonatkozó kutatási források megpályázása.