Kutatási asszisztensek

2021

Burai Krisztina

Burai Krisztina jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem politológia alapszakos hallgatója, mellette 2017 óta gyakornokként vesz részt az MTA TK PTI Politikai kommunikáció kutatócsoportjának munkájában. Fő érdeklődési területe a politikai kommunikáció, illetve a politikai filozófia. 2018-ban a kari Tudományos Diákköri Konferencián 2. helyezést ért el, így A tolerancia paradoxona című dolgozatát az OTDK-n is bemutathatta. 

Galambos László

Galambos László a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett szociológus diplomát, jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje. Disszertációját az európai technokrata kormányokról írja. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjában junior oktatóként tanított, a Corvinuson és a Pázmányon óraadóként. A Családbarát Ország Kft.-nél kutatási szakértőként a családbarát foglalkoztatás, a párkapcsolati erőszak és a hazai építőipar munkaerőpiaci kérdéseivel foglalkozott. Az említett témákban szerzőként és társszerzőként tanulmányai is megjelentek.

Herta Eduárd 

Herta Eduárd az ELTE TáTK nemzetközi tanulmányok angol nyelvű alapképzésének utolsó éves hallgatója. Szakdolgozatát az európai és latin-amerikai részvételi költségvetések közötti eltérésekről írja. A demokratikus innovációk és magyar pártok című kutatásba előszőr 2020 áprilisában kapcsolódott be gyakornokként. Gyakornoki megbízása után kutatási asszisztensként folytatja munkáját a TK PTI-ben. Fő érdeklődési területe a választók és döntéshozók közötti kapcsolat, illetve a választók bevonása a döntéshozatali folyamatokban.

Lucas Hübner

Lucas Hübner a német Martin Luther University Halle Wittenberg 'politikatudomány és pszihológia' alapszakának hallgatója. Lucas a TK PTI gyakornoki progam keretein belül a ‘Weberi vezetők visszatérése’ című projektben, illetve az alkotmánybíróságokkal kapcsolatos kutatásokban vesz részt.

Kiss Rebeka

Kiss Rebeka a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-szervező szakán szerezte alapszakos diplomáját, szakdolgozatában a kiszervezett jogalkotás és „parlamenti kormányzás” kérdéskörét vizsgálta. 2018-ban az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián 1. helyezést ért el, így dolgozatát az OTDK-n is bemutathatta. Jelenleg az NKE államtudományi osztatlan mesterképzésének végzős hallgatója, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának elsőéves jogász hallgatója. A TK PTI CAP és POLTEXT projektjeiben 2019 óta vesz részt gyakornokként.

Kontró Fanni

Kontró Fanni a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia szakán végezte alapszakos tanulmányait, szociálpolitika és esélyegyenlőség szakirányon, jelenleg az ELTE TáTK Szociológia mesterszakán tanul. Fő érdeklődési területe az oktatáspolitika, szakdolgozatát a magyar felnőttoktatási rendszer átalakításáról írja. A TK PTI "Demobilization Processes in Eastern and Western Europe" projektjében vesz részt gyakornokként.

Kostyál Orsolya

Kostyál Orsolya a Budapesti Corvinus Egyetemen végzi tanulmányait, Kommunikáció- és Médiatudomány alapszakon, szervezeti kommunikáció specializáción. Szakdolgozatát a Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltásról és az egyetem tiltakozásáról írja, a keretezés elméletek alapján. Jelenleg egy FMCG nagyvállalat Communications & External Affairs csapatának kommunikációs gyakornokaként dolgozik valamint a TK PTI "Demobilization Processes in Eastern and Western Europe" projektjében vesz részt gyakornokként.

Kovács Ádám

Kovács Ádám, kulturális antropológus (BA, Miskolci Egyetem), kissebségpolitikai szakember (MA, ELTE), jelenleg az ELTE Társadalomtudományi Karának doktorjelöltje. Korábban dolgozott a közigazgatásban és a civil-non profit szektorban is. A POLTEXT keretében jelenleg pályázatírással foglalkozik.

Marcinkovics Péter

Marcinkovics Péter jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományok alapszakának, valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügy mesterszakának hallgatója. Főbb politikatudományi érdeklődési területei a szavazói magatartás, a politikai mobilizáció, valamint Kelet- és Közép-Európa politikai rendszerei, emellett pedig kifejezetten foglalkoztatja a viselkedési közgazdaságtan is. A TK PTI "Demobilization Processes in Eastern and Western Europe" projektjében vesz részt gyakornokként. 

Louloudenia Eleni Kriki

Louloudenia Eleni Kriki a párizsi Sciences Po ‘politika és kormányzás’ alapszakának harmadéves hallgatója, regionális szakirányultsága Közel-Kelet és Észak-Afrika. Louloudenia korábban az Amnesty International-nél és az ENSZ görögországi állandó követségénél gyakornokoskodott. A TK PTI gyakornoki program keretében a ‘Weberi vezetők visszatérése’ című projekten dolgozik.

Szabó Júlia Lilian

Szabó Júlia Lilian a University of Bristol Filozófia és Politikatudomány szakán szerezte alapszakos diplomáját. Fő kutatási területe az Európai Unió egyes tagállamaiban végbemenő ‘illiberális fordulatban’ szerepet játszó diszkurzív legitimációs stratégiák elemzése, illetve azok európai integrációra gyakorolt hatásainak vizsgálata. Politikai filozófiai szakdolgozatát a demokrácia deliberatív előfeltételeiről írta. Korábban egy európai politikai eseményekről tájékoztató, brüsszeli magyar lapnál gyakornokoskodott.

Szalóki Viktor

Szalóki Viktor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte alapszakos politikatudományok diplomáját, jelenleg pedig ugyanitt végzi mesterszakos képzését. Fő érdeklődési és kutatási területe a civil társadalom és a politika találkozása, valamint a társadalmi szervezetek részvétele a helyi politikában, ebben a témában jelent meg írása is társszerzőként a Civil Szemlében. Korábban részt vett a Republikon Intézet gyakornoki programjában, jelenleg pedig több civil szervezetet segít aktívan.

Székely Anna

Székely Anna szociológiát (BA, BCE), kulturális antropológiát (BA, BBTE) tanult, jelenleg Regionális és környezeti gazdaságtan szakon folytatja tanulmányait (MA, BCE), valamint tagja a Széchenyi István Szakkollégiumnak. Érdeklődési körébe elsősorban a felügyelet nélküli tanulási módszerek általi szövegfeltárás, valamint a kvantitatív szövegelemzési módszerek által használt előfeldolgozási technikák (szótőképzés, lemmatizálás) magyar nyelvre való alkalmazhatóságának fejlesztési lehetőségei tartoznak. A POLTEXT-hez kapcsolódóan elsősorban az OPTED koordinációjáért, valamint az intézet által megjelentett oktatási anyagok alternatív platformokra (Medium, GitHub, YouTube) történő adaptálásáért felel. 

Szászi Áron

Szászi Áron a Budapesti Corvinus Egyetem kereskedelem és marketing képzésén szerezte alapszakos diplomáját, majd a Central European University politikatudományi mesterszakán végzett. Egyetemi tanulmányai alatt a Rajk Szakkollégium tagja volt. Korábban szakmai tapasztalatot szerzett a Külügyi- és Külgazdasági Intézetnél, valamint a European University Institute és a Tárki kutatási projektjeibe is bekapcsolódott. A TK PTI-ben „Az Európai Unió közpolitikai hatásának percepciói: a magyar közvélemény európaizációja” OTKA projekt kutatási asszisztense.

Visnovitz Péter 

Visnovitz Péter a CEU politikatudományi programjának doktorandusza. Korábban nemzetközi kapcsolatokból (MA, Central European University), valamint kommunikációtudományból és magyar nyelvészetből (MA, ELTE) szerzett diplomát. Kutatása a populista rezsimek legitimációjával foglalkozik, kvalitatív és kvantitatív szövegelemzési módszerekkel vizsgálja a politikai diskurzust. A POLTEXT-en belül az OPTED projekthez kapcsolódó adatbázis-építésében és a projekthez kötődő publikációkban vesz rész.

2020

Burai Krisztina

Burai Krisztina jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem politológia alapszakos hallgatója, mellette 2017 óta gyakornokként vesz részt az MTA TK PTI Politikai kommunikáció kutatócsoportjának munkájában. Fő érdeklődési területe a politikai kommunikáció, illetve a politikai filozófia. 2018-ban a kari Tudományos Diákköri Konferencián 2. helyezést ért el, így A tolerancia paradoxona című dolgozatát az OTDK-n is bemutathatta. 

Hamrák Bence

Hamrák Bence jelenleg a Leideni Egyetem munkatársa, a SHELTER projekt keretein belül csatlakozott a TK-hoz.  Bence a Central European University díjnyertes diplomása, kiváló ismeretekkel rendelkezik a kvantitatív módszertan terén. A SHELTER projektben Florain Weilerrel (CEU SPP) fog szorosan együttműködni a projekt adatkezelő csoportjának tagjaként. Bence feladatkörébe tartozik többek között az adatok tisztítása, elemezhetővé tétele, valamint az adathalmazok kezelése és a ’web scraping’ R szoftverkörnyezetben végrehajtott feladatokhoz.

Osváth Zoltán

Osváth Zoltán alapszakos diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem politológia szakán szerezte, ahol elsősorban politikai filozófiával és választási rendszerekkel foglalkozott, szakdolgozatát Hobbes Leviatánjának normatív értelmezéséből írta. MA diplomát a londoni UCL és QMUL egyetemek közös politikai gondolkodás- és eszmetörténet szakán szerzett, beadott munkái és szakdolgozata a felvilágosodás politikai gondolkodásával foglalkoznak. Öt éven át tagja a Társadalomelméleti Kollégiumnak 2020-ig,  fordításai a kollégium folyóiratában a Fordulatban jelentek meg.

Papházi Viktor

Papházi Viktor az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett politikatudomány alap- és mesterszakot, majd 2017-ben kezdte meg doktori tanulmányait ugyanezen kar politikatudományi doktori iskolájában. Kutatási területe a politikai kultúra és a politikai szocializáció, valamint a magyar fiatalok és a Kádár-korszak viszonya. 2016-ban részt vett az Intézet Politikai vezetés kutatócsoportja által meghirdetett gyakornoki programban, 2015-ben és 2019-ben pedig az Aktív Fiatalok Magyarországon kutatássorozatban. Eddigi publikációi a Politikatudományi Szemlében, valamint az említett kutatássorozat legfrissebb tanulmánykötetében jelentek meg.

Plesz Bendegúz

Plesz Bendegúz 2019-ban a Budapesti Corvinus Egyetem Politológia alapképzésén szerzett diplomát, és jelenleg a Corvinus Politikatudomány mesterszakos hallgatója. Korábban dolgozott gyakornokként a Political Capital elemző cégnél és a Medián közvélemény-kutató intézetnél. 2019-ben az egyetemi Tudományos Diákköri Konferencián 1. helyezést ért el, a Gazdasági Szavazás Magyarországon című dolgozatával. A politikusok és választók viszonya, a manipuláció és a szavazói magatartás témájával foglalkozik, valamint az MTA TK PTI-ben a A Weberi Vezetők Visszatérése című kutatásban vesz részt.

Schultz Nóra

Schultz Nóra az NKFIH 2020-as nyári gyakornoki pályázatának keretein belül dolgozott a Politikatudományi Intézet, Körösényi András által vezetett "A weberi vezetők visszatérése" c. kutatócsoportjában. Schultz Nóra alapszakos diplomáját a Cambridge-i Egyetemen szerezte Politikai- és Társadalomtudományok szakon, ahol a politikai gondolkodás történetének területére specializálódott, különös tekintettel a realista politikaelméletre. Jelenleg a London School of Economics Politikaelmélet mesterszakjának tanulója. 

Szabó Júlia Lilian

Szabó Júlia Lilian a University of Bristol Filozófia és Politikatudomány szakán szerezte alapszakos diplomáját. Fő kutatási témája a diskurzus szerepe a rezsim-legitimációban, és ezen a lencsén keresztül az Európai Unió egyes tagállamaiban végbemenő ’illiberális fordulat’ vizsgálata. Politikai filozófiai szakdolgozatát a demokrácia deliberatív előfeltételeiről írta. Korábban egy európai politikai eseményekről tájékoztató, brüsszeli magyar lapnál gyakornokoskodott.

Szászi Áron

Szászi Áron a Budapesti Corvinus Egyetem kereskedelem és marketing képzésén szerezte alapszakos diplomáját, majd a Central European University politikatudományi mesterszakán végzett. Egyetemi tanulmányai alatt a Rajk Szakkollégium tagja volt. Korábban szakmai tapasztalatot szerzett a Külügyi- és Külgazdasági Intézetnél, valamint a European University Institute és a Tárki kutatási projektjeibe is bekapcsolódott. A TK PTI-ben „Az Európai Unió közpolitikai hatásának percepciói: a magyar közvélemény európaizációja” OTKA projekt kutatási asszisztense.

Székely Anna

Székely Anna szociológiát (BA, BCE), kulturális antropológiát (BA, BBTE) tanult, jelenleg Regionális és környezeti gazdaságtan szakon folytatja tanulmányait (MA, BCE), valamint tagja a Széchenyi István Szakkollégiumnak. Érdeklődési körébe elsősorban a felügyelet nélküli tanulási módszerek általi szövegfeltárás, valamint a kvantitatív szövegelemzési módszerek által használt előfeldolgozási technikák (szótőképzés, lemmatizálás) magyar nyelvre való alkalmazhatóságának fejlesztési lehetőségei tartoznak. A POLTEXT-hez kapcsolódóan elsősorban az OPTED koordinációjáért, valamint az intézet által megjelentett oktatási anyagok alternatív platformokra (Medium, GitHub, YouTube) történő adaptálásáért felel. 

Tóth Szilárd János 

Tóth Szilárd János (1991) a BCE Politikatudományi Doktori Iskolájának végzős hallgatója. Elsődleges kutatási területe a politikaelmélet, azon belül különösen a republikánus-liberális vita, a közösség-, valamint az egyenlőség-koncepciók. Kétszer nyerte el az MTA Domus ösztöndíját (2017, 2018), ugyancsak kétszer az ÚNKP 12 hónapos ösztöndíját (2018, 2019). Eddigi publikációi négy gyűjteményes kötetben, valamint a Politikatudományi Szemle, a Regio, a Philosophy and Society, a Híd és az Elpis folyóiratokban jelentek meg. Társszerkesztője a "Kortárs republikanizmus" című kötetnek, amely megjelenés alatt áll a l'Harmattan kiadónál.

2019

Laki Gergely 

Laki Gergely a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának hallgatója, a Policy Solutions kutatóintézet elemzője. 2016-ban ösztöndíjasként tanult a párizsi Sciences Po-n, majd 2017-ben a BCE politikatudományi mesterképzésén diplomázott. Doktori disszertációjának témája a média szerepe a 2010 utáni magyar politikai rendszerben. Korábban dolgozott gyakornokként egy brüsszeli magyar lapnál, valamint részt vett az MTA CAP projektjében is. A média és demokrácia viszonya mellett elsősorban a populizmus témájával, valamint az MTA TK PTI-ben az Európai Unió és a magyar közpolitika kapcsolatával foglalkozik.

Málits Tamás

Málits Tamás 2018-ban a Budapesti Corvinus Egyetem International Relations alapképzésén szerzett diplomát, ezzel párhuzamosan pedig kettősdiploma-program keretében a Nottingham Trent University Politics and International Relations képzését is elvégezte. Jelenleg a Corvinuson, nemzetközi gazdálkodás alapszakon tanul, az őszi félévben Campus Mundi-ösztöndíjjal a montreali McGill University-n folytat majd részképzést. 2019 nyarán a Politikatudományi Intézet munkáját segíti: kutatási asszisztensként a magyarországi iparpolitikát az autóipar példáján át feltáró projektben vállal részt. Tamás 2019-ben az intézményi TDK Európa szekciójában 2. helyet ért el, dolgozatában az uniós támogatások és a Brexit összefüggéseit vizsgálva. Emellett a Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiuma aktív tagja, az elmúlt tanévben pedig a szakkollégiumi kurzusrendszerért felelős felsővezetője volt.