Politikai eszmerendszerek Magyarországon

Politikai eszmerendszerek Magyarországon

A rendszerváltás utáni pluralizmus és eszmetörténeti gyökerei.

A kutatás a Corvinus Egyetem magyar politikai eszmetörténeti kurzusának igényei alapján indult el. A rendelkezésre álló monografikus vagy áttekintő jellegű művei a rendszerváltás utáni korszakra nem terjednek ki. Elsődleges célunk ennek pótlása volt. Ugyanakkor módszertani innováció és tudományos ambíció, hogy az elmúlt harminc év politikai ideológiai és világnézeti vitáinak, az egyes nézetrendszereknek a szellemi és történeti gyökereit is föltárva ex post rekonstruáljunk egy lehetséges eszmetörténeti olvasatot is. Szakítottunk a szerzőcentrikus megközelítéssel, de nem a fogalomtörténet, s nem a diskurzuselemzés módszerét alkalmaztuk, hanem az egyes ideológiák történeti önreflexiós képességére építünk. A M. Freeden-féle morfológiai és az A. MacIntyre-féle társadalmi gyakorlat-felfogás eszközeit is használtuk. A monográfia várhatóan 2019 decemberében jelenik meg az Osiris Kiadónál Irányzatok a magyar politikai gondolkodásban. Jelen és múlt. - címmel. (Társszerző: Molnár Csaba. Budapest: Osiris, 2019). Ennek folytatásaként egy rövidebb, tömörebb, de ugyanebben a módszertani felfogásban készült angol nyelvű verzió elkészítése a következő feladat. A korábban megjelent The Principle of the Separation of Powers. A Defense. (Lanham; New York; London: Rowman and Littlefield, 2016.) folytatásaként "Constraining the Government" címmel jelenik meg ugyanitt a következő kötetem. Ennek tengelyében a kormányzat korlátainak, korlátozottságának problémáját igyekszem ugyanolyan eszközökkel, tehát az analitikus-normatív módszerek alkalmazásával föltárni és megvédeni. A hatalmak elválasztásáról szóló könyv adta az MTA doktori pályázatom anyagát, ezt sikerrel teljesítettem. Ehhez a témához köthető még két tanulmány:  "A hatalmak elválasztása mint politikai elv." (Politikatudományi Szemle 4: 7-20.) és „Politikai akaratképzés.” (Jogelméleti Szemle 2 (2019): 36-44.)

Kutatásvezető: Balázs Zoltán

Résztvevő kutatók: Molnár Csaba