Metszetek

A METSZETEK online társadalomtudományi folyóirat 2013/2-3. számában megjelent A múlt jelene – a jelen múltja. Folytonosság és megszakítottság a politikai magatartásformákban az ezredforduló Magyarországán című tematikus összeállítás, aminek tanulmányai előadásként elhangzottak az MTA TK Politikatudományi Intézete által 2012. november 26-án szervezett azonos című konferencián. A tematikus blokkot összeállította és szerkesztette: VALUCH TIBOR. 
Letöltés »

 
Tartalomjegyzék
 
A múlt jelene – a jelen múltja

Gyarmati György: A nosztalgia esete a Kádár-korszakkal...............................................................3

Szabó Ildikó: Folyamatosságok a változásban: kontinuitások a rendszerváltás utáni politikai
szocializáció mintáiba.....................................................................................................................22

Bárdi Nándor: Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után...............................40

Csizmadia Ervin: Demokratizálódási hullámok és politikai programok. Az 1989 utáni magyar és az 1945 utáni német átmenet összehasonlító perspektívában.........................................................80

Szabó Andrea – Oross Dániel: A múlt jelene – a Kádár-korszak megítélése a fiatalok körébe ....97

Tóth András: A kádárizmus búvópatakként való visszatérése a kádárizmus csődje után a
munkaügyi kapcsolatok és a szakszervezeti érdekvédelem területén (1989-2013).....................118

Valuch Tibor: „Ne szólj szám…”A politikai részvétel és a politikai aktivitás néhány sajátossága az ezredforduló Magyarországán.................................................................................................146
 
Közelkép (tanulmányok)

Ibolya Czibere: Women in poverty during the socialist era in Hungary.......................................157

István Murányi: Effects of Poverty and Wealth on Identity.........................................................168

Nagy Levente: A 19. századi brit liberalizmus morfológiai megközelítése.................................180

Szeder Dóra Valéria: Az önkéntesség önkéntelen oldalai. Munkahelyi konfliktusok a civil
szervezeteknél végzett önkéntes munka során .............................................................................203
 
Történelmi szemlélődés

Horváth Gergely Krisztián: A belső vámhatár működésének jogszabályi háttere és gyakorlata a paraszti termelés és kereskedelem szemszögéből. Moson vármegye a 19. század első felében..226

Závodi Szilvia: A katonatisztet és hozzátartozóit megillető kedvezmények
a 20. század első felében .............................................................................................................256

Szabados György Norbert: Munkáslét a Magyar-Gördülőcsapágy-gyárban a klasszikus szocialista
rendszerben ..................................................................................................................................278
 
Nyitott szemmel (recenziók)

Alabán Péter: Kovách Imre: A vidék az ezredfordulón. A jelenkori magyar vidéki társadalom
szerkezeti és hatalmi változásai....................................................................................................299

Takács Erzsébet: Két francia ifjúságszociológiai könyvről .........................................................308

Zsuzsa Széman: Challenges of Ageing Societies in the Visegrad countries.................................316