Konferenciameghívó: Politikaelméleti Éves Konferencia 2018

Konferenciameghívó: Politikaelméleti Éves Konferencia 2018

November 15-16-án az NKE Molnár Tamás Kutatóintézete és az MTA TK Politikatudományi Intézete „A valóság kihívása” címmel konferenciát rendez. A valóság kihívása a konferencia tágan értelmezett témája, melyen belül az előadók szabadon fogalmazhatják meg saját kérdéseiket, a konferencia elsődleges célja ugyanis az, hogy fórumot – a szervezők szándéka szerint évente ismétlődő rendszeres eseményt – hozzon létre a tág értelemben vett politikaelmélettel foglalkozó kutatók számára. A konferencia a politikaelmélet, a politikai filozófia, valamint a gondolkodás-, és eszmetörténet lehetséges kérdéseit és válaszait mutatja be a politikai valóság által támasztott kihívásokkal kapcsolatban.

A konferencia nyilvános.

A konferencia helyszíne: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus (2018. november 15.)

MTA Humán Tudományok Kutatóháza (2018. november 16.)

A program:

2018. november 15. csütörtök

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus, Zrínyi terem

Megnyitó: 9.00—9.10 MOLNÁR Attila Károly

1. panel: 9.10—10.40 Politikai eszmetörténet: Magyar perspektívák

BODNÁR-KIRÁLY Tibor: Államrezon és államleírás a 18. századi német államtudományban

HŐNICH Henrik, NAGY Ágoston: A koronaőrző bandériumok 1790-ben: Reprezentáció és nemzeti identitás a kései rendiség politikai kultúrájában

SZŰCS Zoltán Gábor: A politika mint hivatás egy illiberális rezsimben

VERES Miklós: Utópia vagy szép új világ: A szocializmus recepciója a dualizmus kori sci-fi irodalomban

Kávészünet: 10.40—11.00

2. panel: 11.00—12.30 Realizmus, cselekvés, rend

ÁRPÁSI Botond Gergely: Szerencse, kontingencia, politikai cselekvés: Fortuna Machiavelli és Montaigne politikai gondolkodásában

ILLÉS Gábor: A politikai ítélőképesség helye egy erényetikai realizmusban

HORVÁTH Szilvia: Politika konfliktus és konszenzus között

NAGY Zsolt: Született-e új paradigma 2014 után: A centrális erőtér mint politikai eszköz értelmezése az Orbán-rezsimben

Ebédszünet: 12.30—14.00

3. panel: 14.00—15.40 Feminizmusok, identitások, ellendiskurzusok: Praxis és politikaelmélet

KISS Lajos András: „Már csak a barbárok menthetnek meg bennünket”: Erőszak és nőgyűlölet az Új Jobboldal apokaliptikus retorikájában (Jack Donovan)

NÓGRÁDI Noá: A nők elleni erőszak mint igazságosság-elméleti kérdés: Káros struktúrák a létező, nem-ideális világban

MÉSZÁROS György: Az LMBT+ identitás és mozgalom politikai gazdaságtana a félperiférián

KOVÁTS Eszter: Az igazságosság dilemmái a kultúrharcok korában

UJLAKI Anna: A menekültválság kihívása: Egy rawlsiánus olvasat és egy feminista korrekció

Kávészünet: 15.40—16.00

4. panel: 16.00—17.30 A politikai kihívása a demokrácia korában

KORONCAI András: A politikai Carl Schmitt után

SZÁNTÓ András: A politikai szofisztikáltság szerepe a demokráciaelméletekben

KÖRÖSÉNYI András: Autoriter kormányzás, autokrácia, diktatúra

LOVÁSZ Ádám: Az irracionális szavazó nyomában: Bryan Caplan realista politikaképe

2018. november 16. péntek

Magyar Tudományos Akadémia, Humán Tudományok Kutatóháza

1. panel: 9.00—10.40 Politikaelmélet: Módszerek és önreflexiók

SZABÓ Márton: A politikaelméletek elméleti pozíciói

BOROS László: Történetszociológiai kihívás: Valóságértelmezések, érzelmek, illúziók

PAP Milán: A propaganda mint politikaelméleti probléma

GYULAI Attila: A realizmus mint módszer és ideológia

BALOGH László Levente: Tények a posztfaktikus korban: Hannah Arendt a politikai igazságról és hazugságról

Kávészünet: 10.40—11.00

2. panel: 11.00—12.40 Baloldaliság, politika, társadalomelmélet

SZABÓ Máté: 1968-as mozgalmak ötven év távlatából

MIKECZ Dániel: A kollektív cselekvés eszmetörténete

HORVÁTH Márk: A kiberkultúra és a valóság absztrakciójának megragadása a poszthumán filozófián keresztül

MERÉNYI M. Miklós: Baloldali populizmus mint kiút? Pozíciók egy kortárs vitában

TÓTH Szilárd János: A republikánus patriotizmus megalapozása

Ebédszünet: 12.40—14.00

3. panel: 14.00—15.30 Eszmetörténet és politikai filozófia

TÓTH Miklós Bálint: Desorganisatio és dissolutio helyett conservatio és consolidatio: Konzervativizmus és demokrácia viszonya Dessewffy, Asbóth és Tisza írásaiban

KRASZ Péter: A választójogi viták 1905 után: Tisza István és Jászi Oszkár

PETŐ Zoltán: Erik Maria Ritter von Kuehnelt-Leddihn politikai filozófiája

SZABÓ P. Katalin: „De biz a’ máséval, instálom alássan ne disponáljon, olly szeles francziássan." A szűzvállak és a politikai kihívások

Kávészünet: 15.30—15.50

15.50—17.00 Kerekasztal-beszélgetés egy politikai gondolkodással foglalkozó társaság létrehozásáról