Békés Csaba - Enyhülés és emancipáció

Megjelent Békés CsabaEnyhülés és emancipáció. Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika, 1944-1991” című kötete az Osiris kiadó és az MTA TK gondozásában.

A könyv harminc év kutatásainak szintéziseként számos ponton újragondolja a szovjet blokk és benne Magyarország szerepét a kelet–nyugati viszony és a nemzetközi politika alakításában; a szerzô mintegy negyven elméleti újítást, illetve felfedezést vezet be a nemzetközi kapcsolatok történetének értelmezésébe. Kiindulópontja, hogy a hagyományos felfogásoktól eltérôen az enyhülés politikáját a termonukleáris korszak szuperhatalmi együttélésének alapvetô modelljeként, meghatározó kereteként mutatja be, amely 1953-tól 1991-ig mindvégig érvényben volt. Ez a világpolitikai konstelláció a szemben álló felek egymásra utaltságán és ebbôl következô kényszerû együttmûködésén alapult. A könyv eredeti tézisei közé tartozik az a központi állítás is, hogy a kelet-közép-európai kisállamok folyamatosan emancipálódtak Moszkvával, illetve a Nyugattal és a harmadik világgal szemben. Ennélfogva az 1950-es évek második felétôl a hidegháború végéig a korábban feltételezettnél lényegesen fontosabb szerepet játszottak a szovjet blokk belsô lobbiküzdelmeiben éppúgy, mint a nemzetközi politika alakításában.

Békés Csaba (1957–), történész, az MTA doktora, az MTA Politikatudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Cold War History Research Center alapító igazgatója, a hidegháború és a kelet–nyugati viszony történetének itthon és külföldön egyaránt elismert szakértôje.