PTIblog

A Politikatudományi Intézet blogja

Domináns pártrendszer: miért ismétlődik Magyarországon?

2018. október 19. 13:05

Csizmadia Ervin
Politikai Viselkedés Osztály

 

 

Magyarországon ismét feltűnt a domináns párt típusa. A jelenség azonban távolról sem új, a történelmi előképek pedig segítenek megérteni azt, hogy a Fidesz-jelenség milyen logikát követ és ismétel meg. A domináns pártok Magyarországon mindig is az geopolitikai helyzetnek megfelelően, a magyar parlamentarizmus sajátosságaihoz illeszkedve, valamint létező társadalmi elvárások mentén alakultak ki és formálták át a pártrendszert.

A magyar pártpolitikában az elmúlt nyolc évben újra megjelent egy elfeledettnek hitt párttípus: a domináns párt. Ilyen volt a dualizmus korának Szabadelvű Pártja és a két háború közötti kormánypártok. Amikor azt gondoljuk, hogy a Fidesz valami merőben új párttípus, gondoljunk erre a folytonosságra.

Ha ugyanis vizsgálódásunkba bekapcsoljuk a történeti összehasonlítást is, akkor a dominánspárt mai megjelenése nem tűnik logikátlannak (ami persze nem azt jelenti, hogy szeretnünk is kell).  A dominánspártok láncolatára három magyarázatot is adhatunk. Az első magyarázat geopolitikai. A második a sajátos hazai parlamentáris hagyományhoz vezet el, a harmadik pedig viselkedéstani. Nézzük egyenként ezeket.

(A domináns párt, mint a geopolitikai helyzet ingatagságából következő reflexió). Az 1867. évi kiegyezés a korszak geopolitikai szükségszerűsége, amelyhez társul egy pártkonfiguráció, amelyben van a kiegyezést lebonyolító, azt mérsékelten és radikálisan ellenző párt. A „közjogi pártrendszer” azonban nem mozdíthatatlan keret, s erről tanúskodik, hogy amikor Magyarország szempontjából kedvezőtlen nemzetközi változások történnek (gazdasági világválság), a releváns elitek között konfliktus lép fel, s ebben a konfliktusban azok győznek, akik a nemzetközi kihívásokra olyan választ adnak, amelyek révén nem a közjogi rendszert, hanem a pártrendszert kell módosítani. A közjogi kiindulópontot tehát ez esetben csak a gazdasági kihívásra adott radikális válasszal (pártfúzióval) lehet fenntartani vagy megmenteni. A gazdaság ily módon geopolitikai súlyú tényező: a magyar politikában lényegében ekkor válik először publikussá az ország külső függése és eladósodottsága.

A Horthy-rendszer geopolitikai realitása a háborús vereség, majd pedig (Trianon után) a békés úton történő revízió.  De itt is komoly szerepet kap a gazdasági dimenzió, hiszen Magyarország nemzetközi helyzetét csak úgy lehet minimális szinten helyreállítani, ha a politika a nyugati országok felé is nyitni próbál. Persze mire a Bethlen-kormányból domináns rendszer lenne, és a kormánypárt még hosszabb időre bebetonozná magát, a gazdasági világválság, 1931-ben elsöpri. De tíz évig az biztosította leválthatatlanságát, hogy megfelelt egy reál- vagy geopolitikai követelménynek: megfelelő nyugat-európai hiteleket szerzett az ország újjáépítéséhez. A világválság aztán véget vet a nagy európai kalandnak, és 1932-től az újjászervezett kormánypárt már a belső folyamatokra koncentrál és nemzeti szuverenitás védelmét helyezi előtérbe.

A geopolitikának az 1990-es rendszerváltásban és az azt követő időszakban is megvan a maga szerepe. A folyamat elején a geopolitika „láthatatlan”. Egyrészt azért, mert a Nyugat győz, és a Szovjetunió immár nem képez hatalmi-ideológiai ellensúlyt; másrészt azért, mert a „történelemnek vége” van, és a hangsúly ezért a jelenre helyeződik; harmadrészt azért, mert a nemzetközi kapcsolatok szinte leértékelődnek a demokrácia belpolitikai jellegű értelmezése tükrében. A geopolitika majd csak jóval később válik újra fontossá, nagyjából a 2000-es évektől, amikor egyrészt „visszatér a történelem”, másrészt megtörik az a fejlődési trend, amely a kelet-közép-európai országok egyenes vonalú demokratizálódására épült. Ily módon a Fidesz felnövekedése elválaszthatatlan a geopolitika először lassú, majd egyre erőteljesebb visszatérésétől.

(A domináns párt, mint a magyar parlamentarizmus korlátozott nyugatiasságának tünete). A magyar pártpolitikát a kezdetekben (az 1840-es években) angol alapon (egy nagy kormány- és egy nagy ellenzéki párt) akarják felépíteni. Ez a kísérlet azonban sem akkor, sem később nem sikerül. Nem kis részben azért, mert a liberalizmus mellett a konzervatív ideológia a dualizmus korában nem válik népszerűvé. De ahogyan nem jön létre angol típusú kétpártrendszer, nem egyértelmű, hogy a létrejövő parlamentáris rendszer mennyiben felel meg az angol mintának. Vannak szerzők (Deák Albert, Andrássy Gyula és sokan mások) akik biztosak benne, hogy az 1848-ban, majd 1867-ben kiépülő parlamentarizmus tiszta parlamentarizmus; mások (Concha Győző, Kun József) szerint viszont egyáltalán nem egyértelmű egy tiszta parlamentáris rendszer létrejötte. Kun József 1909-ben hosszabb tanulmányt is ír Parlamentarizmus és magyar parlamentarizmus címmel, s ebben megállapítja: a parlamentarizmus egyik alapvető követelménye, hogy a kormányzásban váltógazdaság legyen, amit a dualizmus Magyarországa nem tud biztosítani.  Következtetése ilyen premisszából nem is lehet más, mint hogy a magyar parlamentarizmus más, mint az angol.  De a mai szerzők közül Szente Zoltán vagy Pesti Sándor sincs meggyőződve arról, hogy az, ami létrejött, egyértelműen megfelel a parlamentarizmus követelményeinek.

A Horthy-korszakban (amely azt hirdette magáról, hogy teljes mértékben szakítani akar a régi rendszerrel, s különösen annak liberális ideológiájával) azonban ugyanúgy megjelenik a hatalmas kormánypárt és a vele szembeni erőtlen ellenzék. És felmerül az a kérdés is, hogy vajon akkor ez az aszimmetrikus helyzet összeegyeztethető-e a parlamentarizmussal. A korszakban két végletes álláspont létezik. Az egyik, hogy ahol a Bethlen- vagy a Gömbös-féle  nagy kormánypárt létezhet, az nem parlamentarizmus, merthogy üzemszerűen működő parlamentarizmusban ilyesmi nem fordulhat elő. A másik véglet, hogy a domináns párt valójában éppen a kispárti széttagoltságra és adható egyetlen autentikus válasz, s ez a nemzeti érdek kifejezője.

Ritkán felvetődő kérdés, mégsem haszontalan: az 1990 utáni magyar demokráciának van-e valamiféle parlamentáris deficitje? Az, hogy az első 20 évben a váltógazdálkodás működik, arra utal, az átmenet utáni pártrendszerbe nem volt belekódolva a parlamentáris szerkezetnek ez a fajta módosulása. Ugyanakkor a domináns párti szisztéma mégiscsak létrejött. Erre – mint már bőven volt szó róla – az is egy lehetséges magyarázat, hogy ez a változás egyetlen párt, a Fidesz miatt történt így: a Fidesz egyszerűen fölülírta a kiinduló demokratikus szerkezetet. Ezt a választ korábban is vitattam, s most is a mellett érvelek, hogy a demokratikus hazai hagyományok sokszor emlegetett hiánya miatt, kiéleződő helyzetekben a történelmileg legrögzültebb minták képesek életre kelni. Ha elfogadható az a megközelítés, hogy a történetileg létező magyar parlamentarizmus nem jelent tisztán parlamentáris hagyományt, akkor ebből logikailag az is következik, hogy határhelyzetekben ez az „egyensúlytalan” tradíció újra előjöhet.

(A politikát övező társadalmi elvárások, mint a domináns pártok megjelenésének forrásai). Ha elmélyedünk a magyar eszmetörténeti irodalomban, akkor sok olyan művel találkozunk, amelyek keresik a társadalomban jelentkező ismétlődő magatartás- és gondolkodásmódok történelmi jellemzőit. A két háború közötti időszakban divatos volt e magatartások kapcsán „nemzeti jellemről” beszélni. Prohászka Lajos és Babits Mihály hosszú tanulmányt is írtak a témáról. Prohászka például „örök szeparatizmusról” beszél, egyértelművé téve, hogy történelme során a magyarság hozzászokott a más népektől való elkülönüléshez.

Érdemes ezeket a magyarázatokat megfontolnunk, amikor három korszakunk társadalmi viselkedésformáit hasonlítjuk össze. A téma alaposan még nincs feltérképezve, de annyit óvatosan megfogalmazhatunk, hogy a domináns párti rendszerek kialakulásában, illetve a váltógazdaság hiányában szerepet játszhat a magyar társadalomnak az a történelem során rögzült elvárása, hogy a politika valamilyen biztonságot nyújtson számára. Ezt a biztonságot a tartósan hatalmon lévő kormánypártban jobban látta, mint a gyakori kormány-ellenzék cserében.  Mindez nem jelenti azt, hogy a magyar társadalom tagjai szeretik is ezeket a rendszereket. Ez inkább egy pragmatikus gondolkodásmód és társadalmi stratégia kifejezője.  A mindhárom korszakban fellépő nagy kormánypártok hivatkoznak is arra, hogy kizárólag ők ennek a társadalmi gondolkodásmódnak az értői, és erre alapozva egyedül ők a nemzeti egység letéteményesei.

Az MSZP egyébként végső soron éppen annak köszönheti bukását, hogy „elpártolt” a társadalmi igények követésétől és ezt a szerepet a Fidesznek engedte át. Bár a Fideszből csak az elmúlt nyolc évben lett domináns párt, de a mandátum megszerzése az 1990-es évek közepén dőlt el, de legalábbis itt kezdődik meg a harc érte. Csigó Péter politológus 1997-ben (az MSZP „nagy visszatérése után s kormányzása harmadik évében) ezt írja „az Antall–Boross-kormány bukása és az MSZP győzelme jórészt annak a ténynek köszönhető, hogy a politikai problematika kijelölésére tett kísérleteiben sokkal közelebb tudott kerülni a társadalom elvárásrendszeréhez, hitelesebben tudta megfogalmazni, rendszerbe foglalni, explicitté tenni a társadalom tagjaiban élő diffúz tapasztalat- és elvárástömeget”.  A Bokros-csomag 1995-ös bevezetése után alapjaiban változik a kormányzás fókusza, és ezt követően már „a társadalmi helyzet, mint a gazdaság állapotának derivátuma ábrázolódik”; a társadalom innét már passzív szerepbe kényszerül, s „feladata” a kormány képviselte magasabb szintű racionalitáshoz való alkalmazkodás lesz.

A folytonosság forradalma című, 1998-as dolgozatában Paul Gradvohl, Marián Béla és Szabó Ildikó még tovább megy, és az MSZP 1994-es választási sikere fő okaként a társadalmi folytonosság képviseletét jelöli meg. Vele szemben az addig működő kormánykoalíció pártjai (MDF, Kisgazdapárt, KDNP) összeroppantak vagy nagyban veszítettek jelentőségükből, mert a folytonossággal szemben a diszkontinuitást képviselték. A Fidesz pedig – bár már tesz lépéseket a társadalom felé – de 1988–1998-as időszakában még csak az út kezdetén jár.

A folytonosság tézise már egy igazán történeti magyarázat, ugyanis a szerzők nem csupán a Kádár-rendszerrel való folytonosságot említik. Hanem egy egész történeti tablót adnak a társadalom „rendszerfüggetlen” magatartásformáiról. Ennek kapcsán megállapítják: a magyar történelem különféle korszakaiban „védekező társadalmi mechanizmusok” formálódtak ki, amelyek minden egyes rendszerben „lehetővé tették a kontinuitások őrzését” (uo.) Állandóan visszatérő magatartásformaként azonosítják az alkalmazkodást és a túlélést, s azt is megfogalmazzák: az egymást váltó korszakokban az emberek megtanulták, hogy csak korlátozottan számíthatnak az intézmények segítségére.

Mindezek nyomán érdemes volna a domináns párti rendszereket, mint a társadalmi alkalmazkodás által is inspirált pártrendszer-típusokat mérlegre tennünk, míg az ettől eltérő pártrendszer-formációkat e hagyománytól távolállónak, ezáltal kockázatosabbnak tekinteni. Természetesen, ha a másik két magyarázatot is tekintetbe vesszük, akkor világos: ezek a dominánsrendszert-tápláló társadalmi magatartásmódok korántsem egyforma intenzitásúak 1990 után, illetve a két korábbi korszakban. Fontos, hogy a geopolitika hogyan alakul, s például a nemzeti szuverenitás mikor és mennyiben válik a belpolitika meghatározó kérdésévé. A Fidesz szinte leválthatatlan párttá való növekedése ily módon szorosan összefügg a magyar történelem egyik legfontosabb témájával: a nemzeti függetlenséggel. Az, hogy a magyar választók többsége háromszor egymás után ruházta fel kétharmaddal a kormánypártot, azt mutatja: ez a fajta magatartásforma rendszer-független módon ma is nagyon erős, nincs érdemi vetélytársa.

___________________________________________________________

A témáról bővebben a 2018-as országgyűlési választást feldolgozó kötetben olvashat, amely Szabó Andrea és Böcskei Balázs szerkesztésében a Napvilág Kiadó és az MTA TK PTI gondozásában jelenik meg 2018 novemberében. 

Az írás a szerző véleményét tartalmazza és nem értelmezhető az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.

Címkefelhő

2010 aktivizmus alkotmánybíróság hatáskörének szűkítése altruista amnesty international antipluralizmus antipolitika átpolitizálódás autokratikus autonómia balázs zoltán beköszöntő belpolitika bene márton bertha szilvia blog bocskai boda zsolt brexit cenzúra civil ethosz civil szervezetek civil társadalom comparative agendas project comparative manifestos project comparative political data sets corvinus egyetem demokrácia demokratikus ellenzék depolitizálódás diktatórikus diskurzus dk doktorandusz dúró józsef egymillióan a magyar sajtószabadságért eljogiasodás élményvezérelt aktivizmus elszámoltatás érzelmek etnikai tisztogatás eurobarometer european social survey facebook filmek géntechnológia guillotine gyűjtőpárt habermas hatalompolitika hegedűs tamás hibrid rezsim higiénia hitler identitás ideológia illiberális állam integráció jobbik jogállam joguralom kádár-rendszer katharok képviseleti demokrácia kierkegaard konferencia konrád györgy konszolidált demokrácia koppány-csoport kormányzás autoriter módja kormányzásra készülés körösényi andrás korrupció közszolgálati média lenhardt balázs liberális demokráciák magyar politikai rendszer magyar politikatudományi társaság magyarország mávészet mérséklődés metaforák migrációs válság migration aid mikael wigell mnb modern individuum mozgalmi háttér mszp mta tk pti napirend nemzetközi adatbázisok néppárti népszerűség ngo orbán viktor orbán-rezsim papp zsófia parliaments and governments database pártfejlődés partikuláris pártok pártpreferencia patkós veronika patrimonializmus polgármester politikai cselekvés politikai fejlődés politikai pszichológia politikatudomány politikus populáris kultúra populizmus pősze lajos ptiblog radikális radikalizmus rítus róna dániel sajtószabadság soros alapítvány stratégia szakpolitika szegedi csanád szélsőséges személyiségjegyek szórólapok szövegbányászat sztálin szürke zóna tárdadalom társadalmi mozgalmak tisztaság toroczkai lászló török gábor tóth csaba tranzakciós aktivizmus újraválasztás univerzális civiltársadalom-elmélet usaid vaclav havel választási csalás választási szabályok választójog vallások varieties of democracy vendée vona gábor